×
Kërko

Hiri i Zotit

Si te kesh një mardhënie personale me Perëndinë, të pushoni tek Hiri dhe DASHURIA e Zotit

Ky artikull u është shkruar besimtarëve që duan ta kënaqin Perëndinë, por luftojnë me dështimin dhe ndjenjat e dënimit. Të kuptuarit e hirit të Zotit është thelbësore për të jetuar me gëzim dhe për të qenë në gjendje t'i afrohemi Zotit gjithmonë, duke ditur dashurinë e tij për ju.

Mënyra e vetme për të jetuar si një besimtar me paqe dhe gëzim është të vendosim besimin tonë te Jezusi, jo vetëm për shpëtim, por për shenjtërimin tonë.

Jezusi është rruga, e vërteta, dhe jeta, gjithmonë. Ai është në të cilin besimi ynë qëndron; jo vetvetja, jo metodat, as doktrina. Ai na kërkon që të vazhdojmë të mbështetemi tek Ai. Hebrenjve 12:2 na jep mesazhin ngushëllues se Jezusi është përsosësi i besimit tonë.

Shkrimet e mëposhtme do t'ju ndihmojnë të shihni se sa shumë duhet të qëndrojë besimi ynë tek Jezusi, jo tek vetja jonë. Do t'ju tregojë se çfarë Ai ka bërë për ne dhe çfarë dëshiron që ne të besojmë.

Kështu jetojmë lirisht, të pranuar nga ai, me hirin e tij.

Ju lutemi lexoni këto vargje. Pas tij do të jetë një diagram, për ta bërë atë të qartë si kristali.

Romakëve 5:15-17 “Sepse nëse shumë vdiqën për shkak të fajit të një njeriu [Adamit], shumë më tepër hiri i Perëndisë dhe dhuratat falas në hirin e Atij një njeriu të vetëm Jezu Krishtit, ishin të shumta për shumë.

Dhe dhurata falas nuk është si efekti i mëkatit të atij njeriu. Dhe dhurata falas nuk është si efekti i mëkatit të atij njeriu. Sepse gjykimi që ndoqi një shkelje solli dënim, por dhurata falas që ndjek shumë shkelje sjell justifikim.

Nëse, për shkak të fajit të një njeriu, vdekja mbretëroi përmes atij të një njeriu, shumë më tepër do të mbretërojnë në jetë ata që marrin bollëkun e hirit dhe dhuratën e drejtësisë falas, me anë të një njeriu të vetëm Jezu Krisht. "

Si mund t’i vendsosni ne diagram këto vargje.

një mekat——–––► gjykim———––––––—► dënim—–► vdekje

shumë mekate—-► dhuratë falas (kryqi)—-►shfajësim—► jetë e përjetshme4 grupet vijuese të vargjeve tregojnë një model. Në shkrim të zakonshëm është gjendja jonë pa Krishtin. Në shkrim të theksuar(bold, të zeza) tregon atë që tani kemi për shkak të kryqit dhe të qenurit nën hirin e Zotit.

Vini re se pjesët më të zeza fillojnë me fjalën "por". Është një kontrast i mprehtë që përputhet me diagramin e mësipërm.

Këto vargje përshkruajnë se si jemi transferuar nga vija e sipërme e diagramit që çon në vdekje, në vijën e poshtme të diagramit që çon në jetën e përjetshme.

1. “Askush nuk është i drejtë, askush, as edhe një; askush nuk e kupton, askush nuk e kërkon Zotin. Të gjithë janë larguar mënjanë, së bashku kanë gabuar; askush nuk bën mirë, as edhe një . Nuk ka frikë nga Zoti para syve të tyre dhe e gjithë bota… i kërkohet llogari para Perëndisë. Sepse asnjë qenie njerëzore nuk do të justifikohet para tij me anë të veprave të ligjit, sepse me anë të ligjit vjen njohja e mëkatit.

Por tani, pavarësisht nga ligji, është manifestuar drejtësia e Perëndisë, për të cilën dëshmojnë ligji dhe profetët,

Madje drejtësia e Perëndisë nëpërmjet besimit në Jezu Krishtin për të gjithë e mbi të gjithë ata që besojnë, sepse nuk ka dallim;sepse të gjithë mëkatuan dhe u privuan nga lavdia e Perëndisë,por janë shfajësuar falas me anë të hirit të tij, nëpërmjet shpengimit që është në Krishtin Jezus.Atë ka paracaktuar Perëndia për të bërë shlyerjen nëpërmjet besimit në gjakun e tij, për të treguar kështu drejtësinë e tij për faljen e mëkateve, që janë kryer më parë gjatë kohës së durimit të Perëndisë,për të treguar drejtësinë e tij në kohën e tanishme, me qëllim që ai të jetë i drejtë dhe shfajësues i atij që ka besimin e Jezusit.” Romans 3:21-262 Ai ju dha jetë edhe juve, që ishit të vdekur në faje dhe në mëkate,në të cilat keni ecur dikur, sipas ecjes së kësaj bote, sipas prijësit të pushtetit të erës, sipas frymës që vepron tani në bijtë e mosbindjes,ndërmjet të cilëve edhe ne dikur jetuam në lakmitë e mishit tonë duke i plotësuar dëshirat e mishit dhe të mendjes, dhe ishim prej natyre bij të zemërimit, ashtu si edhe të tjerët.

Por Perëndia, që është i pasur në mëshirë, për shkak të dashurisë së tij të madhe me të cilën na deshi,5e dhe atëherë kur ishim të vdekur në faje, na dha jetë me Krishtin (ju jeni të shpëtuar me anë të hirit),edhe na ringjalli me të, dhe me të na vuri të rrimë në vendet qiellore në Krishtin Jezus,për të treguar në epokat që do të vijnë pasurinë e pamasë të hirit të tij, me anë të mirësisë ndaj nesh në Krishtin Jezus.Ju në fakt, jeni të shpëtuar me anë të hirit, nëpërmjet besimit, dhe kjo nuk vjen nga ju, po është dhurata e Perëndisë,” Ephesians 2:1-83. "Sepse ne vetë ishim një herë marrë, të pabindur, të humbur, skllevër në pasione dhe kënaqësi të ndryshme, duke kaluar ditët tona me ligësi dhe zili, të urryer nga njerëzit dhe duke urryer njëri-tjetrin,

Po kur u shfaq mirësia e Perëndisë, Shpëtimtarit tonë, dhe dashuria e tij për njerëzit,a na shpëtoi jo me anë të veprave të drejta që ne bëmë, por sipas mëshirës së tij, me anë të larjes së rilindjes dhe të ripërtëritjes së Frymës së Shenjtë,të cilën e derdhi me mbushulli mbi ne, me anë të Jezu Krishtit, Shpëtimtarit tonë,që ne, të shfajësuar me anë të hirit të tij, të bëhemi trashëgimtarë të jetës së përjetshme, sipas shpresës që kemi.Titus 3:3-7


4. “Dhe ju, që ishit të huaj dhe armiqësorë duke bërë vepra të këqija

Tani ju pajtoi në trupin e mishit të tij, me anë të vdekjes, që t'ju nxjerrë juve përpara vetes së tij shenjtorë, faqebardhë dhe të pafajshëm,” Kolosiananëve 1:21, 22

Ju mund të bëni një listë nga këto katër gjera të asaj që ishte e vërtetë për veten përpara se ta pranonit Krishtin në jetën tonë: moskërkimi i Zotit; të vdekur në mëkatet tona; skllevër të pasioneve të ndryshme; duke bërë vepra të këqija.

Dhe pastaj bëj një listë nga të njëjtat katër gjëra nga ato që bëri Zoti për ne: justifikuar me hirin e tij si një dhuratë; na bëri të gjallë me Krishtin; na shpëtoi; derdhi Shpirtin e Shenjtë mbi ne; na pajtoi; na paraqet si të shenjtë, të patëmetë para Tij.

Në kuptimin tim të hirit të Zotit, shkrimet e Chuck Smith ishin të dobishme. Unë do ta citoj atë në mënyrë të lirshme në këtë artikull dhe Shkrimet që të vazhdoni të dëgjoni nga vetë Zoti.

Pse Zoti na Pranon

"Secili prej nesh mund të lidhet me Zotin, edhe pse jemi larg përsosmërisë ... Ne nuk vijmë në bazë të denjësisë tonë, por në bazë të marrëdhënies tonë me Të."1

“Gëzimi më i madh në jetë - të përjetosh një marrëdhënie të mirëfilltë dashurie me Zotin. Të dish se Ai është për ne, se Ai na do, është burimi më i madh i sigurisë që çdo person do të dijë ndonjëherë. Zbulimi i hirit të lavdishëm të Zotit ... Mësova të lidhem me Zotin mbi një bazë krejtësisht të re: jo në bazë të veprave të mia, ose të drejtësisë sime, por në bazë të dashurisë së Zotit për mua përmes Jezu Krishtit."2

“duke na paracaktuar që të birësohemi në veten e tij me anë të Jezu Krishtit, sipas pëlqimit të vullnetit të vet,për lëvdim të lavdisë së hirit të tij, me të cilin na bëri të pëlqyer në të dashurin Birin e tij,në të cilin kemi shpengimin me anë të gjakut të tij, faljen e mëkateve sipas pasurisë së hirit të tij,” Efesianeve 1:5-7

“ndërsa atij që nuk vepron, por beson në atë që shfajëson të paudhin, besimi i tij i numërohet për drejtësi.… ''Lum ata të cilëve u janë falur paudhësitë dhe të cilëve mëkatet u janë mbuluar...” Romans 4:5, 7

«Nëse po besojmë në drejtësinë tonë si bazë për marrëdhënien tonë me Perëndinë, nuk do të përjetojmë kurrë paqe të qëndrueshme. [Pyetjet janë të shumta, a jam duke u lutur shumë, duke lexuar Biblën sa duhet, e mbushur me Shpirt, duke i besuar Zotit, si po i trajtoj të tjerët, a po bëj përsëri: zemërim, egoizëm, shqetësim, etj.]

Të përpiqesh të lidhesh me Zotin në bazë të përpjekjeve dhe punëve është gjithmonë një luftë, gjithmonë një tendosje, gjithmonë në presion Nëse ndonjëherë do të arrijmë të njohim paqen e Zotit, duhet të kuptojmë se ky hir i mahnitshëm i Zotit fillimisht derdhet drejt nesh edhe pse jemi të kalbur dhe të pa merituar për të. Pastaj pasi të pranojmë këtë hir të lavdishëm të Zotit, paqja e Zotit na mbush zemrat dhe jetën.

Ne e dimë që Ai na do - edhe pse jemi larg përsosmërisë, edhe pse kemi dështuar… .. Në Krishtin, unë qëndroj absolutisht i përsosur, i drejtë para Zotit. Nuk ka asnjë akuzë kundër meje …… [sepse] Jezu Krishti është i përsosur dhe unë kam drejtësinë e Tij të kredituar në llogarinë time për shkak të besimit tim në Të.”3

"Por tani në Krishtin Jezus ju që dikur ishit larg jeni afruar në gjakun e Krishtit." Efesianëve 2:13

“Ungjilli i hirit insiston që edhe pse nuk e meritoni, Zoti dëshiron që ju të përjetoni dashurinë e Tij, prekjen e Tij, fuqinë e Tij dhe vajosjen e Tij. Bekimet nuk vijnë për shkak të veprave tuaja, ato vijnë për shkak të besimit tuaj - sepse ju besoni dhe besoni se Zoti do t'ju bekojë".4

Ne jetojmë nën hirin e Zotit, jo sipas ligjit

“Një marrëdhënie dashurie është ajo që Zoti po kërkon me secilin prej nesh. Ai nuk dëshiron t'ju lidhë me një ligj. Ai dëshiron t'ju tërheqë me dashurinë e Tij ndaj Vetes së Tij. Ky është ungjilli i hirit të Zotit, drejtësia të cilën Zoti na e imponoi të ndarë nga ligjit."5

Frika nuk është mënyra e Zotit për të na motivuar të ndryshojmë. Ai na ka thirrur në një marrëdhënie dashurie me Të Vetë. Frika dhe Dashuria nuk mund të bashkëjetojnë. Ne nuk mund ta shijojmë dashurinë e Zotit nëse kemi frikë nga mosmiratimi, refuzimi ose trajtimi i ashpër i Tij ndaj nesh. Si i shikon Ai mëkatet tona? Me falje për shkak të vdekjes së Jezusit për ne. Ai thotë se Ai na do dhe dëshiron që ne të jetojmë në marrëdhënien tonë me Të pa frikë. Ne jemi të falur dhe të dashur.

Në këtë është shfaqur dashuria e Perëndisë ndaj nesh, se Perëndia dërgoi Birin e tij të vetëmlindurin në botë që ne të rrojmë nëpërmjet tij.Në këtë është dashuria: jo se ne e kemi dashur Perëndinë, por që ai na ka dashur ne dhe dërgoi Birin e tij për shlyerjen e mëkateve tona.….Dhe ne njohëm dhe besuam dashurinë që Perëndia ka për ne. Perëndia është dashuri; dhe ai që qëndron në dashuri qëndron në Perëndinë dhe Perëndia në të.Në këtë dashuria u përsos në ne (që të kemi guxim në ditën e gjyqit): sepse sikurse është ai, po kështu jemi edhe ne në këtë botë.Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.Ne e duam atë, sepse ai na deshi i pari. 1 Gjonit 4:9-19

Po, urdhrat e Zotit janë mençuri dhe të drejtë, dhe ne duhet t'i duam të tjerët.....

"Nëse dikush thotë:" Unë e dua Zotin "dhe e urren vëllanë e tij, ai është gënjeshtar." Ne lehtë mund të dalim se jemi gënjeshtarë, mbase çdo ditë !, sepse mëkatojmë dhe nuk i përkasim lavdisë së Zotit. Por kjo nuk ndikon në dashurinë e Zotit për ne ose faljen e Tij ndaj nesh.

“Për shkak të Krishtit, ne mund të provojmë njëshmërinë e vërtetë me Perëndinë. Zoti nuk është afër nesh në një moment dhe i largët në momentin tjetër. Dhe edhe nëse dështojmë, edhe pse jemi akoma të dobët në kaq shumë fusha, qëndrimi ynë i drejtë para Zotit nuk ndryshon . Marrëdhënia jonë me Zotin është e qëndrueshme dhe e sigurt sepse nuk bazohet mbi ne ose performancën tonë. Marrëdhënia jonë përcaktohet nga puna e Jezu Krishtit në emrin tonë ... Zoti ju do. Ju jeni aq shumë të dashur për Të, sa Ai ju zgjodhi dhe ju thirri që të jeni i Tij përjetësisht.”6

“Me besimin tonë në Të, Ai na ka pastruar nga të gjitha mëkatet tona dhe Ai na ka pranuar. Zoti dëshiron të na dhurojë pasurinë dhe plotësinë e dashurisë së Tij - jo sepse ne e meritojmë atë, por sepse Ai na do ne."7

“Ne duhet të qëndrojmë të palëkundur në lirinë ku Krishti na ka bërë të lirë. Ne nuk duhet të lejojmë që rregullat dënuese të vijnë dhe të mbizotërojnë jetën tonë [Unë duhet të kem .... Unë duhet të… përqendrohem te vetja… sa kohë po kaloj me Zotin, çfarë lloj shërbese po bëj, çfarë po bëj me jetën time … Gjithë skllavërimi egoist, duke çuar në një ndjenjë gjykimi dhe dënimi që është në kundërshtim me Shkrimin.]

Drejtësia jonë nuk përcaktohet se sa lexojmë, lutemi, agjërojmë ose japim. Drejtësia jonë bazohet në besimin e thjeshtë te Jezusi për të na larë dhe pastruar nga mëkatet tona dhe për të na bërë të pastër në sytë e Atit."8

“Për lirinë, Krishti na ka liruar; qëndro pra, pra, dhe mos iu nënshtro përsëri zgjedhës së skllavërisë". Galatasve 5:1

Nëse përpiquni të jetoni nën rregulla, detyrime, standarde (Zotin ose ato që ne i vendosim vetes ose ato që të tjerët përpiqen t'i vendosin për ne), nëse përqendrohemi te këto në vend të Krishtit.....

“Ju jeni të shkëputur nga Krishti, ju që do të justifikoheni nga ligji; ju keni rënë larg hirit .... kush ju pengoi të bindeni të vërtetës? Kjo bindje nuk është nga ai që ju thërret". Galatasve 5:4,7,8

"Të ecurit sipas urdhrave të Krishtit nuk na bën më të drejtë - thjesht më të lumtur dhe më të kënaqur."9

Marrëdhënia ime me Zotin duhet të bazohet në dashurinë e Tij për mua, duke qenë nën hirin e Tij, vazhdimisht mirënjohës për faljen e Tij ndaj meje. Kjo më çon drejt varësisë nga Ai dhe më mundëson që të përqendrohem tek Ai në vend të vetvetes. Atëherë unë jam në një pozicion, siç flet Efesianëve 1:3-10, një marrës i ndërgjegjshëm i dashurisë së Tij dhe i aftë ta jetoj këtë varg:

"Ne që shpresuam së pari tek Krishti kemi qenë të paracaktuar dhe të caktuar të jetojmë për lavdërimin e lavdisë së tij." Efesianëve 1:12

Pse luftojmë me pranimin e hirit të Zotit?

Ndonjëherë është krenari, ose duke menduar se fitojmë rrugën tonë, ne jemi njerëz të përgjegjshëm, punëtorë, që kryejmë një detyrë siç duhet . Nuk dëshirojmë të marrim një dhuratë aq sa preferojmë të marrim aftësinë e duhur, "të ndershme" për punën. Por çfarë nëse Zoti do të donte të na jepte diçka lirisht? Po sikur të donte të shprehte dashurinë e Tij?

Në shëmbëlltyrën e pronarit të tokës… a duhet të ndjehen fajtorë punëtorët që punuan vetëm një orë punë, por morën një pagë për të tërë ditën? A është ajo që donte pronari i tokës? Jo, ai donte që ata të ndiheshin mirënjohës që nevojat e familjes së tyre u plotësuan. Zoti jo vetëm që dëshiron që ne ta përjetojmë bujarinë e Tij, por edhe ta shijojmë atë. Nëse dua të jetoj sipas drejtimit të Zotit, duhet të pranoj bekimet e Tij, hirin e Tij dhe të ndihem mirënjohës, jo fajtor. Unë kam nevojë të marr drejtimin tim nga këndvështrimi i Tij, jo nga trashëgimia ose edukata ime ose vlerat e botës.

“Nëse ende po përpiqemi ta kënaqim Zotin duke qenë mjaft të mirë, humbja dhe zhgënjimi do të jenë pjesa jonë. Nëse kemi besuar në hirin e Zotit për të na shndërruar dhe për të formuar Krishtin brenda nesh, ne do të gëzojmë jetën dhe paqen."10

“Në fakt mendja e kontrolluar nga mishi prodhon vdekje, por mendja e kontrolluar nga Fryma prodhon jetë dhe paqe.” Romakëve 8:6

“Le të na japë Ai që ne të qëndrojmë të vendosur në Jezu Krishtin dhe në njohjen e së vërtetës. Mund ta kuptojmë thellësinë e pabesueshme të bekimit dhe lirisë që Zoti na ka dhënë kaq shumë. Dhe le t'i përjetojmë këto bekime çdo ditë ndërsa ecim në dashurinë e bukur të Zotit, duke qëndruar të vendosur në hirin e Tij të lavdishëm."11

“Zoti është në gjendje të na dhurojë dashurinë e Tij, duke na mbushur me mirësinë dhe mirësinë e Tij, që ne ta duam Atë gjithnjë e më shumë.”12

“Por Zoti, i cili është i pasur me mëshirë, nga dashuria e madhe me të cilën ai na deshi na bëri të gjallë së bashku me Krishtin… dhe na ngriti me të, dhe na bëri të ulemi me të në vendet qiellore… që ai të mund të tregonte pasuritë e pamata të hirit të tij në mirësi ndaj nesh në Krishtin Jezus.” Ephesians 2:4-7

“Shpirti ynë mund të vërshojë nga gëzimi i patregueshëm dhe plot lavdi tani. Ne mund të përjetojmë një liri çlirimtare nga faji dhe frika, sepse jemi shpallur plotësisht të drejtë duke besuar në veprën e përfunduar të Jezu Krishtit.”13

“Sepse mbretëria e Perëndisë nuk është [ligj në lidhje me] ushqimin dhe pijet, por drejtësi, paqe dhe gëzim në Frymën e Shenjtë; ai që i shërben kështu Krishtit është i pranueshëm nga Zoti” Romans 14:17, 18

“Përgjegjësia e vetme e një të krishteri është të besojë në dashurinë dhe hirin që Zoti ofron lirisht. Ky mesazh i qartë qëndron në kontrast të fortë me mësimet e atyre që duan që ne të besojmë te Krishti dhe t'u bindemi disa rregullave”14

“Nëse kërkojmë të jemi të drejtë para Perëndisë me anë të veprave tona, dhe jo me anë të besimit, e gjejmë veten nën një mallkim. Nuk ka përjashtime nga ky rregull.”15

“Sa shpesh shkoni në kishë duke kërkuar inkurajim vetëm për të dëgjuar për dështimin tuaj dhe sa i zhgënjyer Zoti duhet të jetë me ju? Gjithë sa marr nga mesazhe të tilla është një kompleks i madh faji. Zhgënjimi im rritet, sepse unë vërtet dua ta dua Zotin më shumë, të lutem më shumë, të kem një marrëdhënie më të thellë me Të… .. Çfarë mesazhi tjetër shohim kur kthehemi te Dhiata e Re! Ai thekson jo atë që duhet të bëjmë për Perëndinë, por atë që Zoti ka bërë tashmë për ne.”16

“Perëndia e bëri Jezusin të ishte mëkat për ju që të mund të bëheni drejtësia e Zotit përmes Tij. Jezusi ju jep drejtësinë e Tij kur thjesht vendosni besimin dhe besimin tuaj në punën që Ai ka bërë për ju. Puna e tij është e gjitha e hirit .... Zoti ju ka dhënë vetëm një përgjegjësi të thjeshtë: të besoni në premtimin e Tij.”17

“Sepse të gjitha premtimet e Perëndisë janë në atë "po" dhe në atë "amen", për lavdi të Perëndisë nëpërmjet nesh..” 2 Corinthians 1:20

“Që ju të qëndroni pa u lëkundurr në hirin e Jezu Krishtit. Mos u prek nga dëshira mashtruese për të kënaqur njerëzit. Dhe le të mburresh këtë ditë në atë që Jezusi ka bërë për ty, dhe vetëm në atë.”18

“… ju keni vdekur për ligjin përmes trupit të Krishtit, në mënyrë që të mund t'i përkisni një tjetri, atij që është ringjallur prej së vdekurish në mënyrë që të mund të japim fryte për Perëndinë ... ne jemi çliruar nga ligji, të vdekur për ajo që na mbajti rob, në mënyrë që të shërbejmë jo nën kodin e vjetër të shkruar, por në jetën e re të Shpirtit.” Romans 7:4-6

“Nëse Zoti është për ne, kush mund të jetë kundra nesh? Ai që nuk e kurseu Birin e tij, por e dha atë për të gjithë ne, a nuk do të na japë gjithashtu të gjitha gjërat me të?…. Ai është Krishti Jezus… i cili ndërmjetëson me të vërtetë për ne? Kush do të na ndajë nga dashuria e Krishtit? . Sepse jam i sigurt se as vdekja, as jeta… dhe as ndonjë gjë tjetër në të gjithë krijimin, nuk do të mund të na ndajë nga dashuria e Zotit në Krishtin Jezus, Zotin tonë.” Romans 8:31-39

“Hiri i Zotit nuk i plotëson punët tona të mira. Në vend të kësaj, hiri i Tij kapërcen punët tona të këqija, të cilat janë mëkatet tona. Perëndia e bëri këtë duke vendosur mëkatet tona mbi Krishtin dhe duke lënë të bjerë mbi Të zemërimi që meritonim me tamam. Për shkak se Jezusi pagoi plotësisht dënimin e tmerrshëm të mëkateve tona, Zoti mund të na e shtrijë hirin e Tij përmes faljes së plotë dhe të plotë të mëkateve tona..”19

Shkalla e faljes sonë:

Psalmi 103:12 "Aq sa lindja është nga perëndimi, Ai tani na i ka larguar shkeljet tona". Ai na largon mëkatet tona në një distancë të pafundme nga ne. Nëse udhëtoni në një mënyrë të lindjes, nuk bëni që të shkoni një herë në perëndim. Lindja dhe perëndimi nuk takohen kurrë. Veriu dhe jugu takohen në polin e veriut.

Isaia 38:17 "Ju i keni vënë të gjitha mëkatet e mia prapa shpinës tuaj". Larg pamjes. Zoti nuk "sheh" më dritën e mëkateve të mia. Ai sheh drejtësinë e Jezusit për mua.

Mikea 7:19 "Ju do të shkelni mëkatet tona nën këmbë dhe do t'i hidhni paudhësitë tona në thellësitë e detit." Që kurrë të mos gjenden në det. Jo "ranë" në det, apo "u hodhën".

Isaia 43:25 "Unë, madje unë, jam ai që fshij shkeljet tuaja, për hir të vetvetes, dhe nuk kujtoj më mëkatet tuaja". Mëkatet nuk janë "mbajtur në dosje", rekordi është fshirë, shkatërruar. Zoti nuk mund të "harrojë" si në gabimin njerëzor, por Ai zgjedh që "të mos kujtohet".

"Por atje ku mëkati u rrit, hiri u rrit edhe më shumë." Romakëve 5:20

"E gjithë kjo është nga Zoti, i cili përmes Krishtit na pajtoi me veten e tij ... në Krishtin Zoti po pajtonte botën me veten e tij, pa llogaritur gabimet e tyre kundër tyre ... Për hir të tij ai e bëri atë të ishte mëkat që nuk dinte mëkat, kështu që në të ne mund të bëhemi drejtësia e Perëndisë". 2 Korintasve 5:18,19,21

"Prandaj tani nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezus." Romakëve 8:1

"... meqenëse jemi të justifikuar me anë të besimit, kemi paqe me Perëndinë përmes Zotit tonë Jezu Krisht." Romakëve 5:1

“… Nga plotësia e tij ne kemi marrë të gjithë, hir mbi hir. Sepse ligji u dha me anë të Moisiut; hiri dhe e vërteta erdhën përmes Jezu Krishtit.” Gjoni 1:16,17

Besimi juaj le të mbetet gjithnjë në Jezusin dhe ngazëlloni në dashurinë, hirin dhe të vërtetën e Tij.

(1) Ibid, page 27 (2) Chuck Smith, Why Grace Changes Everything, page 13 (3) Ibid, pages 40,41 (4) Ibid, page 119 (5) Ibid, page 157 (6) Ibid, page 164,165 (7) Ibid, page 172 (8) Ibid, page 189 (9) Ibid, page 190 (10) Ibid (11) Ibid, page 195 (12) Ibid (13) Ibid (14) Ibid, page 213 (15) Ibid, page 214 (16) Ibid, page 216 (17) Ibid (18) Ibid, page 218 (19) Jerry Bridges, Transforming Grace, NavPress